Other photos of me and my tokubros:

Hidari Shoutarou [Kamen Rider W] - kyoryuhurricane

Koyomi [Kamen Rider Wizard] - me

Kiryu Daigo [Kyoryuger] - gregcayabyab

Nara Shunpei [Kamen Rider Wizard] - drinkurdamntea